PROJECTES

En aquest apartat podeu trobar tota la informació referent als projectes que han realitzat o en que han participat algun dels membres del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport des del gener del 2014.

Podeu trobar dos apartats:

 

 

A continuació podeu veure els projectes del període 2009-2013:

1. Direcció de projectes finançats en convocatòries competitives

Camps, Andreu; Cabello, David (2010). Análisis del modelo de financiación del deporte en el Reino Unido y Francia. Una propuesta para el incremento de la participación de la iniciativa privada en la financiación del alto rendimiento deportivo en España. Beca competitiva Ministerio Educación/Ministerio Presidencia. Codi: 09/UPB20/10

Camps, Andreu; Segui, Jordi (2010, 2011, 2012). El règim jurídic aplicable a les instal.lacions esportives d’us públic de Catalunya. BECA FI-B Resolució IUE/2644/2010.

Funollet, Feliu; Inglés, Eduard (2010 – 2013). Projecte “Fer de la frontera un camí cap a la formació”. Finançat per la convocatòria POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, 2007-2013), dotat al 2010, amb un pressupost global de 2.846.772€.  (157.077€ destinats a INEFC)

Gomila, Betlem (MAPFRE 2012). Complejidad de la fatiga muscular en el ámbito laboral. (Beca Fundación Mapfre 2012).

González, C. (codirector). Actividad física y deportiva formativa y saludable en edad escolar. Determinación de indicadores de calidad para los centros. Projecte finançat en la convocatoria de ayudas a Universidades, Entidades Públicas y Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y publicacions periódicas en áreas de interés deportivo para el año 2012, publicada por la Resolución de 27 de julio de 2011, B.O.E. núm. 226, de 20 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes) Expedient 010/UPB10/12.

Hernández Vázquez, Fco. J. (INEFC 2013). Prevención, gestión y transformación de conflictos en la clase de educación física: etapa secundaria. Projecte finançat en la convocatòria d’INEFC 2010. Resolució del 25 de Febrer de 2013 PRE 2730 2013 de 4 de desembre DOG núm 6272/ 12-12-1012. Equipo investigador: Jannick Niort, Gaspar Berbel, Mercedes Trullols Clemente, Marcelo Zuñiga, Fco Javier Hernández (IP) y Víctor Labrador Roca (FI).

Hernández Vázquez, Fco. J. (CSD 2012). Identificación, intervención y resolución de conflictos con alumnado con discapacidad en Educación Física. Consejo Superior de Deportes. Hi particeipen la Dra. Janick Niort i Victor Laborador. Expediente n º 082/UPB10/12

Hernández Vázquez, Fco. J. (2012). Prevención, gestión y transformación de conflictos en la clase de educación física: etapa secundaria. Equipo investigador  Jannick Niort, Gaspar Berbel, Mercedes Trullols Clemente, Marcelo Zuñiga, Fco Javier Hernández (IP) y Víctor Labrador Roca (FI). Resolució del 25 de Febrer de 2013 PRE 2730 2013 de 4 de desembre DOG     núm 6272/ 12-12-1012.

Lleixà, Teresa. Avaluació de la competència motriu en escolars de l’educació obligatòria de les regions de la Comunitat de Treball dels Pirineus. AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. 2009-2010

Lleixà, Teresa. Las competencias básicas en una educación física de calidad. Análisis de los procesos relativos a la programación de educación física, atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas. Projecte finançat  en el Plan Nacional I+d+i MCOC – Ministerio de Economia y Competitividad. Referencia. DEP2012-33296.

Prat, Maria (CSD 2009): Deporte y civismo. Una apuesta para la prevención de la violencia. Referència 13/2009.

Puig, Núria (INEFC). Els Ajuntaments i l’esport. Projecte finançat en la convocatòria d’INEFC 2010.

Soler, Susanna (I+D+i 2012). La Igualdad en Juego: la (no)presencia de las mujeres y la perspectiva de género en los estudios de la familia de la Actividad Física y el Deporte. Projecte finançat en la convocatòria I+D+i del Ministerio. En aquest projecte hi participen també, la Dra. Núria Puig i la Dra. Anna Vilanova i la doctorand amb beca FI Pedrona Serra.

Soler, Susanna (INEFC – 2010). L’activitat física com a eina d’inclusió de dones immigrants: disseny, implementació i avaluació de programes. Projecte finançat en la convocatòria d’INEFC 2010.

Soler, Susanna (ARAFI – 2008). Disseny, implementació i avaluació d’un programa d’activitat física per a la inclusió de dones immigrants a l’Hospitalet de Llobregat. Projecte finançat en la convocatòria d’Ajuts de suport a la Recerca Aplicada i a la Formació Universitària en Immigració (ARAFI). Codi: 2008 ARAF1 00043. Hi participen: Gomila, Betlem; Puig, Núria; Vilanova, Anna.

Vilanova, Anna (2011) Bones pràctiques en innovació, recerca, dones i esport. Institut Català de les Dones. Expedient: U-26/10. Amb la col·laboració de Susanna Soler i Núria Puig.

Vilanova, Anna (2011). Factores de la política deportiva española que conducen al éxito deportivo a nivel internacional (SPLISS: Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success”). Consejo Superior de Deportes. Expedient 095/UPB10/11. Amb la col·laboració d’Eduard Inglés i Núria Puig.

 

2. Participació

Camps, Andreu (2012). Study the economic and legal aspects of transfers of players. Finançat per la Unió Europea EAC/17/2011. De febrer a octubre 2012.

Camps, Andreu (2009). Membre dela Comissió Científicade l’estudi “Internal market barriers on sport funding”. Finançat perla Unió Europeaal Consorci Amynos- CDES. Contracte: ARES (2009) Codi: 370309

Camps, Andreu (2009) Responsable de la recerca d’Espanya de l’estudi “Internal market barriers on sport funding”. Finançat per la Unió Europea al Consorci Amynos- CDES. Contracte: ARES (2009) Codi: 370309

Gomila, Betlem (2009 – 2010). Coordinadora del projecte “Desarrollo y evaluación de un sistema de medición de la fuerza utilizada al tocar un instrumento musical”, finançat per la Fundació Mapfre 2010 (pròrroga).

Lleixà, T.; González, C.; Daza, G.; Blázquez, D. (CSD 2012). Actividad física y deportiva formativa y saludable en edad escolar. Determinación de indicadores de calidad para los centros. Finançat pel Consejo Superior de Deportes Investigadora principal: Dra. Teresa Lleixà i Arribas. Universitat de Barcelona (Expediente 010/UPB10/12).

González, C. (I+D+i: 2013). Participació en el projecte “Las competencias básicas en una educacion fisica de calidad. Analisis de los procesos relativos a la programacion de educacion fisica, atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas”. Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Subprograma de proyectos de investigación fundamental. Investigadora principal: Dra. Teresa Lleixà i Arribas. Universitat de Barcelona. (Expedient DEP2012-33296).

Mateu, Mercè & Puig, Núria. Participació en projecte coordinat “La perspectiva de genero en las emociones suscitadas en los juegos deportivos de cooperación-oposición”, dirigit per Pere Lavega. Proyectos de investigación programa nacional de investigación fundamental, plan nacional de I+D+I 2008-2011.

Prat, Maria i Carbonero, Laura (2010). Avaluació formativa, metodologies actives i desenvolupament de competències professionals a la formació inicial del Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Física davant l’EEES”. Entitat finançadora: Agaur. Investigadora principal : Lurdes Martinez. Codi: 2010MQD00117.

Puig, Núria; Inglés, Eduard (2011). Factores de la política deportiva española que conducen al éxito deportivo a nivel internacional (SPLISS: Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success”). Consejo Superior de Deportes. Expedient: 095/UPB10/11.

Soler, Susanna: CSD 2009 (Títol: Deporte y civismo. Una apuesta para la prevención de la violencia, dirigit per Maria Prat)

Soler, Susanna; Puig, Núria (2011). Bones pràctiques en innovació, recerca, dones i esport. Institut Català de les Dones. Expedient: U-26/10. Investigadora principal: Anna Vilanova.

 

3. Projectes amb administracions, entitats i empreses

Burriel, Joan Carles (2009). Elaboració del Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte, concretament de la part corresponent a ACTIVIDAD FÍSICA Y PERSONAS MAYORES.

Burriel, Joan Carles (2011). Amb Diputació de Barcelona. Coordinació del grup de treball que ha elaborat el Manual de suport a les entitats esportives, document d’ajuda a la creació i gestió d’entitats esportives. Disponible a: http://www.diba.cat/esports/handbook.asp

Camps, Andreu; Puig, Nuria; Vilanova, Anna (2013). Dos estudis sobre el mercat de treball de les persones amb titulacions esportives a la província de Barcelona, Diputació de Barcelona i Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Farías EI. Estudi sobre l’afluència i caracterització dels visitants al Parc Natural del L’Alt Pirineu. Gneralitat de Catalunya. Departament de Medi Ambiental i Habitatge. Parc Natural de l’Alt Pirineu. Comanda 031/2010 i 007/2011 Juliol 2010 – juny 2011

Funollet, Feliu. De 2009 – 2013, amb Entitat Municipal descentralitzada de Bescaran (Lleida), desenvolupament del Pla Estratègic.

Gomila, Betlem (2010). Coordinació i elaboració assignatura Educació Corporal per músics. Escola Municipal de Música Josep Mª Ruera i Ajuntament Granollers. Del 2007 al 2010.

González, Carles & Lleixà, Teresa (2012). El centro escolar promotor de la actividad física y el deporte. Orientaciones para la elaboración del proyecto deportivo de centro. Consejo Superior de Deportes (CSD), septiembre 2012. Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15407

González, Carles & Lleixà, Teresa (2010). L’esport al dia. Material de suport. Institut Barcelona Esports (IBE), Ajuntament de Barcelona.

González, Carles & Lleixà, Teresa (2010). Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte en edad escolar. Consejo Superior de Deportes (CSD), mayo 2010. Disponible a: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/MARCO-NACIONAL-DE-LA-ACTIVIDAD-FISICA-Y-EL-DEPORTE-EN-EDAD-ESCOLAR-2010.pdf

González, Carles & Mateu, Mercè (2009). Elaboració del programa de l’assignatura obligatòria de Primer curs de Batxillerat Educació Física I de l’escola andorrana (Ministeri d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra).

González, Carles (2009). Elaboració del Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte, concretament de la part corresponent al DEPORTE EN EDAT ESCOLAR.

González, Carles (2010). Orientacions didàctiques per al desplegament del currículum d’Educació Física a l’ESO. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

González, C. (2012). Elaboració de material web “Valors esportius en xarxa”. DIBA

González, C., Alastrué, P. (2013). Projecte JUGA VERD PLAY. CEBLLOB. Febrer 2013

Puig, Núria. Amb Diputació de Barcelona, estudi sobre Els ajuntaments i l’esport a les comarques de Barcelona. Entre setembre del 2009 –setembre 2010.

Puig, Núria. Amb Diputació de Girona, estudi sobre Els ajuntaments i l’esport a les comarques de Girona. Entre setembre del 2009 – desembre 2010.

Inglés, E.; Nasri, Kheira; Serra, P.; Vilanova, A. (2013). 20th intensive course Sòcrates/Erasmus “Sport and social inclusion”. 14-17 Març de  2013, INEFC-Barcelona. Finançat per l’Institut Barcelona Esports (Ajuntament de Barcelona).

Rosset, J.; Gomila, B. Afecciones más comunes en los músicos de orquestas sinfónicas. Investigació i article amb els resultats sol·licitat per FSC CCOO (2012)

Soler, Susanna & Vilanova, Anna (2009). Elaboració del Plan Integral de la AF y el Deporte, concretament de la part corresponent al IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Soler, Susanna (2011). Col·laboració en l’elaboració del “Pla Nacional de Valors” en l’àrea d’esports que promou la Generalitat de Catalunya.

Ventura, Carles. Amb l’Ajuntament de Granollers (Beca Maria Gaja per a projectes en valors)(201): Educar en valors mitjançant l’esport. Una proposta d’intervenció 16/9/2009 – 15/8/2010.