Arxius

Archive for the ‘Publicacions’ Category

Publicació a Apunts Educació Física i Esports sobre bullying a l’esport

Abril 4, 2022 Deixa un comentari

L’article “Bullying a l’esport formatiu: coneixement i estratègies de prevenció dels entrenadors i entrenadores”, signat per Xènia Ríos i Carles Ventura ha estat publicat a la revista Apunts Educació Física i Esports.  

Els entrenadors i les entrenadores són agents de gran rellevància per a l’abordatge del bullying que pot desenvolupar-se en el context de pràctica esportiva formativa. L’estudi tenia com a objectiu valorar el coneixement del bullying en una mostra d’entrenadors/es de Catalunya (Espanya), així com les estratègies de prevenció de les quals disposaven. Els i les participants van ser 161 entrenadors/es (75.8 % homes i 24.2 % dones) de diferents modalitats esportives, amb una mitjana d’edat de 20.3 anys (SD = 3.15). Se’ls va administrar un qüestionari ad hoc amb les preguntes obertes: “Com definiries el bullying?”, “Quines tipologies de bullying existeixen?” i “Quines estratègies utilitzes per prevenir el bullying a l’esport?”. Es va realitzar una anàlisi de contingut mitjançant un procés deductiu de la definició de bullying i de les seves tipologies, i un procés inductiu per a les estratègies de prevenció. A la vegada, es van calcular les freqüències (%) de les respostes en cadascuna de les categories de les diferents dimensions. S’observà poca concreció en la definició del fenomen atenent als conceptes clau (repetició, intencionalitat de fer mal i desequilibri de poder). La tipologia que es va indicar amb més freqüència va ser el bullying físic, seguit del ciberbullying. S’esmentaren estratègies de prevenció relacionades amb el foment d’un clima positiu entre els/les esportistes i, en menor mesura, les relacionades amb l’observació, la sensibilització, la normativa, la comunicació, l’educació emocional i la intervenció davant conflictes. En general, es detectà poc coneixement entre els entrenadors/es sobre el bullying; considerant-se rellevant que aquests disposin de més formació específica respecte al fenomen.

Ríos, X., & Ventura, C. (2022). Bullying in Youth Sport: Knowledge and Prevention Strategies of Coaches. Apunts Educación Física y Deportes, 148, 62-70. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/2).148.07

Situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’oferta actual d’activitat físico-esportiva des d’una perspectiva de gènere

Març 28, 2022 Deixa un comentari

Recentment s’ha publicat l’informe “Situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’oferta actual d’activitat físico-esportiva des d’una perspectiva de gènere”, signat per Josep Campos-Rius, Marta Moragas, Jaume Bantulà, Enric M. Sebastiani, Pedrona Serra i Ingrid Hinojosa. El treball té per objectiu estudiar la situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’activitat físico-esportiva i, sobretot, escoltar-les per entendre, el millor possible, la seva participació, els seus interessos, les seves motivacions i les valoracions que en fan sobre l’oferta actual és un primer pas per definir una proposta més adequada per a elles. En aquest document es descriu el perfil sòcio-esportiu (abans d’entrar i dins del centres); s’identifiquen els interessos i els motius de la pràctica i de la no pràctica físico-esportiva; així com els factors que actuen com a facilitadors o limitadors de la mateixa.

El treball conclou la necessitat de la valoració de l’activitat físico-esportiva als centres penitenciaris sigui prioritària en benefici de les dones, que l’oferta sigui diversa i adaptada a les seves necessitats, incorporant la perspectiva de gènere i permetent-les participar en el mateix disseny.

Podeu trobar el document al següent enllaç.

Publicació a Frontiers in Psychology sobre bullying a l’esport

febrer 23, 2022 Deixa un comentari

L’article ““I Gave Up Football and I Had No Intention of Ever Going Back”: Retrospective Experiences of Victims of Bullying in Youth Sport”, signat per Xènia Ríos, Carles Ventura i Pau Mateu, ha estat publicat a Frontiers in Psychology.

Bullying is a global issue that, beyond school, is present in different social contexts, such as sport environments. The main objective of this study was to get to know the experiences of victims of bullying in sport throughout their youth sport training. Semi-structured interviews to four Spanish women and seven Spanish men were carried out, within an age range of 17–27 (Mage = 21 years, SD = 3.69). The following main themes were established by means of a hierarchical content analysis: (a) “bullying characterization,” (b) “dealing with bullying,” and (c) “consequences of bullying.” The results show the presence of physical, verbal and social bullying in the sport context, with the changing room being the space where this type of behavior is most frequently developed. Most victims show an internal attribution (self-blame) for the bullying event, related to their motor skills and their personal physical and psychological characteristics. Double victimization can be observed, at the sport club and at the educational center. Passive strategies are used to deal with the situation, while little support is shown by sport agents (teammates and coaches). The victims, as a consequence of the bullying experience, suffer from short and long-term negative effects on a psychosocial level. The study highlights the necessity to design and implement programs focused on the prevention, detection and intervention of bullying for sport organizations, bearing in mind all the agents that make them up (coaches, management teams, families, and players). Furthermore, the importance of promoting the creation of safe sport environments, free from any kind of violence, is emphasized.

Ríos. X., Ventura. C. and Mateu. P. (2022) “I Gave Up Football and I Had No Intention of Ever Going Back”: Retrospective Experiences of Victims of Bullying in Youth Sport. Front. Psychol. 13:819981. doi: 10.3389/fpsyg.2022.819981

Número Especial “Etnografías del deporte y actividades físicas”

febrer 23, 2022 Deixa un comentari

S’ha obert el termini d’enviament de contribucions per la participació en el número especial de la revista acadèmica Sociología del Deporte (SD) sobre “Etnografías del deporte y actividades físicas”.

Aquest número pretén oferir propostes basades en estudis etnogràfics que analitzin diferents esports i pràctiques de cultura física: des d’esports competitius als vinculats a estils de vida, arts marcials, ioga, fitness a gimnasos, etc. incloent l’activitat de jugadors/es, entrenadors/es, àrbitres i altres agents vinculats a l’àmbit esportiu.

Per a informació sobre les normes que han de seguir les contribucions, consulteu el següent document.

Des d’aquest enllaç es poden enviar contribucions a la revista.

La data límit d’enviament és l’1 de setembre de 2022.

Publicació a ISPRS International Journal of Geo-Information

febrer 21, 2022 Deixa un comentari

L’article “Volunteered Geographical Information and Recreational Uses within Metropolitan and Rural Contexts“, signat per Teresa Santos, Ricardo Nogueira Mendes, Estela I. Farías-Torbidoni, Rui Pedro Julião i Carlos Pereira da Silva, ha estat publicat a ISPRS International Journal of Geo-Information.

Data obtained through Volunteered Geographical Information (VGI) have gradually been used to monitor and support planning mainly in urban contexts. Regarding recreational activities in peri-urban green and natural areas, VGI has been used to map, measure use intensity, profile users, and evaluate their preferences and motivations. Given their extensive use, it is now worthwhile to assess the value of VGI data to (1) compare recreational uses, profile users and map recreational activities in different contexts (metropolitan vs. rural areas), and (2) evaluate outdoor and adventure tourist products such as Grand Routes (GR). Data from former GPSies (AllTrails nowadays), one of the most popular web-share services, were used to assess recreational uses in Lisbon Metropolitan Area (LMA) and southwest Portugal (SWPT). A set of 22,031 tracks of “on foot” and “on wheels” activities, submitted by 3297 national and foreign users, covering 12 years, was analysed within a GIS modelling environment. Results indicate that, although there are many more submissions in the LMA, the influence of foreigners in the SWPT is higher (11% vs. 19%). The existing GR in SWPT concentrates the foreign use for hiking (71% of foreign vs. 28% of national users), demonstrating its attractiveness. For the favourite activity in both areas—Mountain biking—results show a higher spatial dispersion, yet part of the activity in SWPT still conforms to the GR (16% of foreign and 20% of national use). This study proves other applications for VGI, showing its usefulness for assessing recreational uses in both metropolitan and rural areas. Spatial knowledge about recreational uses is a valuable tool to evaluate and monitor such activities, and to know what users like to do, and where, and is also useful information when designing recreational products considering their tourist potential, thus adding value to these offers

Santos, T.; Mendes, R.N.; Farías-Torbidoni, E.I.; Julião, R.P.; Pereira da Silva, C. Volunteered Geographical Information and Recreational Uses within Metropolitan and Rural Contexts. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11, 144. https://doi.org/10.3390/ijgi11020144

Publicació a Annals of Leisure Research

febrer 16, 2022 Deixa un comentari

L’article “The potential benefits of water sports for health and well-being in marine protected areas: a case study in the Mediterranean“, signat per Josep Lloret, Sílvia Gómez, Míriam Rocher, Arnau Carreño, Joan San i Eduard Inglés, ha estat publicat a Annals of Leisure Research.

Non-motorized water sports requiring physical efforts such as swimming, scuba diving, kayaking, sailing and surfing are becoming increasingly popular in Mediterranean marine protected areas (MPAs). This research investigates the relationship between these types of water sports and practitioners’ psychological and mental health. It takes the MPAs of Cap de Creus and Gulf of Roses (north-western Mediterranean) as a case study and is underpinned by a literature review and in-depth interviews with specialized water sports instructors. Results provide evidence that doing non-motorized water sports in the sea has positive outcomes for practitioners’ physical and mental health. When done in well-preserved areas, these sports may be a viable tool for both wellness and health recovery, and could be introduced in the community as a preventative and rehabilitation health strategy. This should be accompanied by strategies to address the ecological impacts these sports may have on MPAs.

Lloret, J., Gómez, S., Rocher, M., Carreño, A., San J., & Inglés, E. (2021). The potential benefits of water sports for Health and well-being in marine protected areas: a case study in the Mediterranean. Annals of Leisure Research. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/11745398.2021.2015412

Informe tècnic de resultats derivat del “2º Estudio sobre el Perfil del Barranquista en España”

febrer 15, 2022 Deixa un comentari

Recentment ha estat publicat l’Informe Tècnic de Resultats derivat del “2º Estudio sobre el Perfil del Barranquista en España” signat per Marínez Cerón, A, Seguí Urbaneja, J. i Farias-Torbidoni, E.I.

En el projecte han col·laborat la Fedme – Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, l’INEFC Lleida i el Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE).

L’informe es troba disponible al següent enllaç. 

Martínez Cerón, A., Seguí Urbaneja, J., Farias-Torbidoni, E.I. 2021. Estudio sobre el perfil del barranquista en España 2021. FEDME, 40 páginas.

#fedme #somoscordada #somosdemontaña #barranquismofedme #barranquismo

Publicació sobre Bullying a l’Esport

febrer 9, 2022 Deixa un comentari

L’article “Prevalence of Bullying in Grassroots Soccer in Spain: Victims, Bullies, and Bystanders”, signat per Xènia Ríos, Carles Ventura, Teresa Lleixà, Maria Prat i Gonzalo Flores, ha estat publicat a Physical Culture and Sport. Studies and Research.

Bullying is a social problem that has been studied most in schools but affects other social contexts. However, there is a general lack of studies on bullying in sports. The aim of this study was to determine the prevalence of bullying among youth soccer players. Participants were 1,980 soccer players (88.2% boys) aged 8 to 13 years (Mage = 10.5, SD = 1.68) from 25 clubs in Catalonia, Spain. An ad hoc questionnaire was administered to analyze the prevalence and characteristics of bullying from the perspective of victims, bullies, and bystanders. The overall bullying victimization rate was 8.9%, with higher rates observed in the younger categories (p < .001); 5.2% of victims experienced bullying in both their soccer club and at school. The bullying and bystander rates were 14.8% and 34.7%, respectively, with significant differences between boys and girls (15.5% of boys and 9% of girls were bullies [p < .05], while 36.4% of boys and 21.9% of girls were bystanders [p < .001]). Verbal bullying was the main type of bullying reported. The locker room and pitch were the most common locations, and victims were more likely to deal with bullying on their own than to ask for help. Bullying is present in grassroots soccer, and anti-bullying programs are needed to instill ethical and moral values in athletes and equip coaches with the necessary skills to prevent, detect, and address bullying situations.

Ríos, X., Ventura, C., Lleixà, T., Prat, M. & Flores, G. (2022). Prevalence of Bullying in Grassroots Soccer in Spain: Victims, Bullies, and Bystanders. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 94, 11-20. https://doi.org/10.2478/pcssr-2022-0002

Dos articles publicats a la revista Apunts: Educació Física i Esport

gener 4, 2022 Deixa un comentari

Maria Rovira Font i Anna Vilanova Soler han publicat l’article “Col·lectiu LGTBIQA+, salut mental i context esportiu: una revisió sistemàticai Víctor Dorado Martínez, Estela Inés Farías Torbidoni, Víctor Labrador-Roca i Jordi Seguí Urbaneja han publicat l’article “Perfil dels practicants de ciclisme de muntanya. Trotamons Bike Race” al número 147, de la revista Apunts: Educació Física i Esport.

Podeu veure els articles publicats aquí.

Rovira-Font, M. & Vilanova-Soler, A (2022). LGTBIQA+, Mental Health and the Sporting Context: A Systematic Review. Apunts Educación Física y Deportes, 147, 1-16. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.01

Dorado, V., Farías-Torbidoni, E-I., Labrador-Roca, V. & Seguí-Urbaneja, J. (2022). Profile of Mountain Bikers. Trotamons Bike Race. Apunts Educación Física y Deportes, 147, 63-73. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.07

Publicació sobre bullying a l’esport

Juliol 28, 2021 Deixa un comentari

El capítol “Bullying in Sports”, signat per Miguel Nery, Carles Ventura i Ashley Stirling ha estat publicat al llibre “The Wiley Blackwell Handbook of Bullying: A Comprehensive and International Review of Research and Intervention”.

Nery, M., Ventura, C., & Stirling, A. (2021). Bullying in Sports. In P. K. Smith & J. O’Higgins (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Bullying: A Comprehensive and International Review of Research and Intervention (pp. 181–199). Wiley Blackwell.