RRI

La voluntat de millorar la nostra realitat social i esportiva a través d’una activitat de recerca que tingui una aplicació pràctica i un impacte social ha estat, des dels nostres orígens, un dels eixos principals del GISEAFE, i es pretén que així segueixi. Tal i com es reflecteix en els objectius establerts ja al 2009, un dels elements definitoris del grup és la inquietud constant per donar resposta a les necessitats socials i fomentar el retorn del coneixement a la societat. La Recerca i la Innovació Responsables (RRI en les seves sigles en anglès), doncs, han estat la base de la concepció i desenvolupament del grup (si bé no s’utilitzava aquesta terminologia).

Aquesta sensibilitat impregna la cultura i la tradició científica del grup en tots els seus aspectes, tant en el contingut com en el procés i la dinàmica de treball que seguim: les temàtiques d’estudi, el disseny de projectes, la relació constant amb els agents del sistema esportiu i educatiu, la transferència de resultats, la divulgació científica, l’organització i dinàmica interna, etc. Aquest compromís es veu reflectit en les sis àrees definides per la RRI, tal i com es descriu a continuació.

 

Gènere

El GISEAFE compta amb un potent equip de treball que orienta la seva tasca d’investigació a les relacions de gènere en l’activitat física, l’educació física i l’esport. En aquesta àrea és constant el disseny i desenvolupament de projectes que persegueixen la transformació de les situacions de desigualtat i discriminació que es produeixen tant en el marc de l’Educació Física com en les diverses organitzacions esportives. En aquesta línia, des del 2013 la perspectiva de gènere en la recerca i l’acadèmia és, en si mateixa, un dels aspectes objecte d’estudi. Així mateix, i en consonància amb el compromís de transferència del coneixement obtingut, són diverses les actuacions que es duen a terme conjuntament amb diverses entitats i agents del nostre entorn:

  • Impuls i dinamització de la Comissió d’Igualtat del centre de Barcelona de l’INEFC: Susanna Soler és la representant del PDI a la Comissió i n’exerceix la dinamització.
  • Coordinació del grup de treball sobre “Dones i esport” del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), des del 2006 i fins l’actualitat.
  • Assessorament i suport a entitats esportives que vulguin promoure la igualtat entre homes i dones (Secretaria General de l’Esport, Federació Catalana de Futbol, Fed. Catalana de Bàsquet, etc.) i a entitats educatives que impulsen l’enfocament coeducatiu en l’àrea d’Educació Física i en l’esport en edat escolar (Escola del Mar, de Barcelona).
  • Divulgació dels estudis i coneixements a través de jornades específiques, i aportacions habituals als mitjans de comunicació i les xarxes socials.

D’altra banda, en la pròpia dinàmica del grup de recerca (format per 16 dones, inclosa la coordinadora, i 18 homes), es vetlla per garantir l’equitat en els processos i cultura organitzativa, així com també la transversalitat (o mainstreaming) de la perspectiva de gènere en la recerca. Per això, no només s’impulsa la cerca i captació de recursos per estudis específics sobre la temàtica, sinó que es procura que la temàtica estigui sempre inclosa amb mesures com: Creació d’equips de projectes interdisciplinaris amb persones especialistes en la temàtica; Suport i assessorament en l’obtenció de recursos que incloguin la perspectiva de gènere, la concepció i el disseny metodològic dels projectes, la comunicació de resultats, etc.; Orientacions sobre l’ús del llenguatge, les aportacions del feminisme, i els mecanismes ocults de discriminació i reproducció; l’afavoriment de la sostenibilitat de les exigències de la vida acadèmica i la vida familiar; etc.

Seguint la dinàmica establerta, en el proper període es preveu seguir mantenint la perspectiva de gènere com un dels elements característics del grup.

 

Participació ciutadana

La connexió amb els actors vinculats a l’educació física, l’activitat física i l’esport al llarg de tot el procés de recerca és una constant en el GISEAFE: en l’elecció de l’objecte d’estudi o innovació, sovint vinculada a les necessitats expressades pel col·lectiu; en la participació en el disseny i desenvolupament de la recerca (mitjançant metodologies actives com la investigació-acció, per exemple); o en l’aplicació de noves propostes sorgides dels resultats obtinguts en la recerca; etc. La gran quantitat i diversitat de convenis i col·laboracions amb institucions, empreses, o entitats, en són un clar reflex: en conjunt, s’han realitzat 18 projectes vinculats a entitats. Així mateix, és habitual la col·laboració en projectes liderats per membres d’altres grups, tant de l’INEFC (GRAFIS, CSS, GRCE, GREJE) com d’altres centres universitaris (GREAF, de la U.Vic; GRID, de la UB; GRIES, de la URL).

La intenció dels membres del grup és seguir treballant amb i per la societat, amb una recerca ajustada a les necessitats i interessos dels agents que configuren el sistema esportiu i educatiu. Alguns exemples d’aquesta vocació de connexió amb el nostre entorn, a més de les ja indicades en l’apartat de gènere, són: PsicoArt, on Jannick Niort realitza el seu treball d’investigació, innovació i transferència en l’ús la dansa en persones amb algun tipus de discapacitat (veure exemple); el projecte Get-Wet (dirigit per E. Inglés), que connecta diferents agents vinculats a les activitats aquàtiques i la població a nivell europeu; la proposta educativa “Mètode Olivera”; l’elaboració de guies de bones pràctiques en els diferents àmbits, com la “Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios naturales protegidos”, disponible online.

Així mateix, el diàleg amb els agents de l’àmbit, a més de l’elaboració de guies que es poden trobar en accés obert, es reflecteix també en l’elaboració d’informes individualitzats a totes aquelles entitats i agents implicats en els estudis. Molts d’aquests agents no tenen accés ni familiaritat en les revistes i publicacions científiques de l’àmbit. Tenint en compte aquesta circumstància, en tots els estudis s’elaboren informes adreçats a cada entitat col·laboradora, amb la informació més rellevant, un llenguatge divulgatiu i un format que faciliti la seva lectura. Així es pretén que els principals agents tinguin un retorn en forma de coneixement, puguin conèixer els resultats de la investigació i, sobretot, prenguin mesures d’actuació vinculades a l’estudi.

 

Accés obert

La voluntat de compartir els resultats i el coneixement amb els grups d’interès es reflecteix en:

Dirigit per Andreu Camps (INEFC) i coordinat per Ana Andrés, l’OCE és des del 2006 un instrument adreçat a persones i organitzacions que intervenen en l’àmbit de l’esport a Catalunya i arreu de l’Estat per tal d’oferir-los la informació necessària per fer un seguiment acurat de l’evolució del fenomen esportiu i així puguin prendre decisions en els seus àmbits de competència.

Des del seu inici l’OCE ha facilitat informació sobre 234 indicadors actualitzats regularment, i publica tots els seus estudis en accés obert, de manera que es pot accedir lliurament als 9 estudis elaborats fins ara i les seves actualitzacions, així com a 5 informes. Es considera, doncs, que l’Observatori Català de l’Esport s’ha consolidat com a font d’informació rigorosa i vàlida per les entitats del sector. Cal senyalar també que l’OCE ha estat pioner a nivell espanyol i ha estat la referència en la formació de la resta d’observatoris autonòmics que s’han impulsat a Espanya i també a Sud-Amèrica.

Dirigit per Maria Prat (UAB), des del 2007 i fins l’actualitat l’OCrE ofereix als centres educatius i a entitats orientades a l’educació en valors a través de l’esport, així com a famílies i professionals del camp. Una sèrie de recursos que, en base al coneixement científic i pedagògic, pretén promoure el treball de la capacitat crítica en vers el món de l’esport.

  • Publicació en revistes d’accés obert

La publicació en revistes d’accés obert és una pràctica freqüent en l’àmbit de la investigació social i educativa vinculada a l’activitat física i l’esport. La revista científica Apunts d’Educació Física i Esports, dirigida per J. Olivera i en la que bona part del GISEAFE és membre de l’equip de revisió, n’és un clar exemple. En aquest sentit, tot el personal investigador del grup habitualment publica en revistes d’accés obert. També destaca la col·laboració per l’elaboració de l’Enciclopèdia de l’Esport Català, d’accés lliure, així com la difusió d’estudis psicològics al Liceu Psicològic. No obstant, i tenint en compte la tendència de moltes revistes a publicar només en accés obert si hi ha una contraprestació econòmica, es preveu, d’una banda, donar suport econòmic a les publicacions que ho requereixin per ser d’accés obert, i d’una altra, mantenir la publicació també en revistes professionals de l’àmbit.

 

Ètica

Les mesures per prevenir i evitar pràctiques de recerca inacceptables que segueix el personal investigador del GISEAFE segueixen estrictament les recomanacions de la U. de Barcelona com de la Secretaria General de l’Esport. En aquest sentit, els projectes d’investigació així com les tesis doctorals que compten amb el suport del grup han d’obtenir el vistiplau del Comitè d’ètica d’investigacions clíniques de l’administració esportiva de Catalunya. Per això es vetlla perquè els membres del GISEAFE rebin formació ètica i posin en pràctica una cultura de respecte i inclusió en totes les activitats quotidianes. En el nou període, es seguirà assegurant el compromís ètic en tots els projectes d’investigació i fomentant la cultura d’ètica en la recerca entre el personal investigador i totes les persones vinculades en les activitats del grup.

 

Educació científica

Per tal d’acostar el coneixement que es genera en el GISEAFE al sector educatiu i professional, així com al conjunt de la societat, a més de les actuacions per afavorir l’accés obert, es realitzen diverses actuacions específiques d’educació científica, com per exemple: participació en l’Aula d’Història (de la Fundació Barcelona Olímpica); suport i assessorament a diversos treballs de síntesi de Batxillerat vinculats a les temàtiques d’estudi; l’apropament de l’alumnat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o dels Màsters afins a les àrees d’investigació del GISEAFE mitjançant la realització de Pràctiques, TFG o TFM al Laboratori d’Investigació Social i Educativa de l’INEFC Barcelona; redacció d’un blog sobre Educació Física per part de Carles González; participació en taules rodones i activitats organitzades pels agents del sector; el Sport Business Symposium dirigit per Vicente Javaloyes, etc.

Així mateix, es col·labora habitualment amb mitjans de comunicació, proporcionant perspectiva científica en l’anàlisi de temàtiques populars en el dia a dia de la pràctica esportiva (violència, discriminació de gènere, trastorns alimentaris, sostenibilitat i turisme, identitat nacional, etc.) (alguns exemples al blog). Es pretén, així, fomentar una societat científicament més alfabetitzada i trencar amb mites i falses creences del nostre àmbit.

En aquest àmbit, es pretén reforçar la visibilitat de les investigacions que es duen a terme mitjançant mesures com: la creació d’una figura responsable de la comunicació a la premsa i les xarxes socials; l’edició de vídeos divulgatius sobre cada projecte de recerca d’accés lliure; la participació en activitats de divulgació científica com l’EscoLab; la posada en pràctica de les recomanacions per propiciar la participació de dones en els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, etc.

 

Governança

La gestió d’un grup de recerca amb les dimensions i diversitat que ens caracteritzen exigeix la implementació de procediments inclusius, transparents i reflexius. Per això, i tal i com es duu a terme des del 2009, cada 3 anys es dissenya un Pla estratègic en el que hi participen tots els membres del grup i en el que es defineixen, entre altres aspectes, les noves necessitats i interessos del personal investigador, els criteris de distribució del pressupost, etc. Per a això, és important la realització periòdica de reunions de treball i intercanvi que permeten l’avaluació continuada de l’evolució dels temes d’estudi i la dinàmica interna del grup. Així mateix, considerem fonamental seguir transmetent la RRI en la cultura del grup, en les accions quotidianes del dia a dia.

https://inefcgiseafe.files.wordpress.com/2013/03/reunic3b3.jpgEntenem que la investigació social i educativa ha de tenir sempre present la RRI. Per això es pretén seguir amb la identificació de les necessitats socials que preocupen a les entitats i agents del sector per tal de crear i proporcionar noves solucions ajustades a les seves necessitats i interessos.

A %d bloguers els agrada això: