Arxius

Archive for the ‘Publicacions’ Category

Bullying i ciberbullying al futbol formatiu a Catalunya

Juny 12, 2019 Deixa un comentari

El II Simposi contra el Bullying de la Fundació Barça ha estat l’escenari on s’ha presentat l’informe “El Bullying al futbol formatiu a Catalunya“, realitzat per varis investigadors i investigadores del GISEAFE. Més del 58% dels infants que formen part d’equips de futbol formatiu a Catalunya han viscut situacions de bullying i més d’un 9% n’han estat víctimes, segons es llança en l’informe, el primer d’aquestes característiques fins al moment. Es destaca que els insults són la conducta més freqüent i que són en els espais allunyats de la mirada dels adults, com els vestidors i el camp d’entrenament, on més es dona.

Publicació sobre Gènere en l’Educació Física i Esport

Juny 6, 2019 Deixa un comentari

L’article Juggling on the court: exploring female Basque pelota players’ experiences and empowerment strategies, signat per Uxue Fernández Lasa, Oidui Usabiaga Arruabarrena i Susanna Soler, ha estat publicat al darrer número de la revista Journal of Gender Studies.

“This paper focuses on gendered experiences of sportswomen in a traditional male-dominated sport in the Basque Country, named Basque pelota. From the 1990s, women play in regular championships, occupying a central public space in the Basque culture and challenging the gender order. The aim of the study is to ascertain and comprehend the barriers these women face and how they manage to persist in this context. Ten in-depth interviews were conducted with female Basque pelota players. Data were analysed through inductive codification. Players stressed being constantly obliged to face gender discrimination, feeling ‘undervalued’ and discriminated against as ‘outsiders’. Even so, they persist in this sport by their human agency, thanks to their empowerment, fighting spirit and determination to surpass discriminatory barriers. The sense of belonging and mutual support is fundamental in order to become fully involved and make a stand for a better future for women.”

Fernandez-Lasa, Uxue; Usabiaga-Arruabarrena, Oidui & Soler, Susanna (2019). Juggling on the court: exploring female Basque pelota players’ experiences and empowerment strategies, Journal of Gender Studies, online first. DOI: 10.1080/09589236.2019.1618703

Es poden descarregar gratuïtament les 50 primeres còpies aquí.

Publicació biogràfica

febrer 27, 2019 Deixa un comentari

L’article Núria Puig: A Biographical-Professional Outline, signat per Núria Puig, Susanna Soler i Anna Vilanova, ha estat publicat al darrer número de la revista Physical Culture and Sport. Studies and Research.

“This article presents a biographical-professional outline of the career of Núria Puig. The authors place this outline in the Spanish socio-political context stretching from 1976 until the present day. A brief biography is followed successively by descriptions of formal training, mentors, institutional projects, teaching experience, and research. In the conclusion, a general evaluation is made of her professional career.

Puig, N., Soler, S., & Vilanova, A. (2018). Núria Puig: A Biographical-Professional Outline. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 80, 68-78. DOI: 10.2478/pcssr-2018-0028

Publicació sobre organitzacions i gestió de l’esport

gener 29, 2019 Deixa un comentari

L’article Análisis de las características organizativas de los programas de apoyo a estudiantes-deportistas de élite en el sistema universitario de Cataluña, signat per Pau Mateu, Anna Vilanova i Eduard Inglés, ha estat publicat al darrer número de la revista Movimento.

“Este trabajo pretende analizar las características organizativas de los programas universitarios de apoyo a la carrera dual en Cataluña. La muestra se compuso de las diez universidades que disponían de programas de apoyo a la carrera dual. La recogida de datos se llevó a cabo mediante entrevistas a 13 coordinadores, así como a través del análisis del contenido existente en los sitios web de cada universidad. Los resultados exponen diferentes perfiles de estudiantes-deportistas presentes en los programas. Se han manifestado carencias en elementos como la disponibilidad de recursos, la planificación o la legislación vigente. Asimismo, factores externos como el profesorado o el sistema europeo de grados universitarios han mostrado tener una notable influencia. Se concluye que la voluntad política, un contexto económico favorable y la colaboración privada son elementos necesarios para avanzar en el desarrollo de los programas.”

Mateu, P., Vilanova, A., & Inglés, E. (2018). Análisis de las características organizativas de los programas de apoyo a estudiantes-deportistas de élite en el sistema universitario de Cataluña. Movimento, 24(4), 1205-1218. DOI: https://doi.org/10.22456/1982-8918.82235

Publicació sobre multiculturalitat, inclusió social i esport

gener 28, 2019 Deixa un comentari

L’article The social inclusion of immigrant girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers, signat per Teresa Lleixà i Carolina Nieva, ha estat publicat al darrer número de la revista Sport, Education and Society. Aquest article està disponible per a descarregar, amb un límit de 50 còpies.

“The current educational context in many European countries is characterised by a student population showing great cultural diversity due to the increased immigration of the last few decades. The goal of this study is to analyse the perceptions and decisions of physical education teachers in relation to improving the social inclusion of immigrant girls. The theoretical underpinning of this study is the concept of intersectionality as developed within third wave feminism. The methodological framework for this study is its focus on teacher thinking, with special attention paid to the concept of implicit theories. Two qualitative research techniques are used, the interview and the focus group, and participants were 19 physical education teachers from state primary schools in the Baix Llobregat region of Catalonia, Spain. The resulting data reveal these teachers’ beliefs regarding (a) their training in interculturality and gender, which they regard as very limited; (b) the engagement of immigrant girls in physical education activities, initially high but diminishing as they get older; (c) the involvement of girls’ families in their schooling, which may condition their degree of participation; (d) the various strategies and decisions that teachers must make about organisation and intervention, some of which concern whether and how to form mixed-gender groups for specific activities; and (e) the responsibility they feel for motivating immigrant girls to participate in physical education. Analysis of the results through the lens of intersectionality suggests that teacher education would be enhanced by (a) greater training in cultural diversity from the perspective of gender, with a view to fostering the inclusion of all students; (b) training in intercultural communication competence skills; (c) greater sensitisation to how language use and other classroom behaviours may unwittingly reinforce male dominance; and (d) the promotion of reflection in the context of situated practices..”

Lleixà, T. & Nieva, C. (2018). The social inclusion of immigran girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers. Sport, Education and Society. DOI: https://doi.org/10.1080/13573322.2018.1563882

Publicació sobre Educació Física

gener 16, 2019 Deixa un comentari

L’article El profesorado de educación física y su visión sobre los conflictos en una escuela multicultural, signat per Gonzalo Flores, Maria Prat i Susanna Soler, ha estat publicat al darrer número de la revista EDUCAR.

“Aquest treball mostra les opinions del professorat d’educació física sobre la imatge social d’una escola multicultural quant a conflictivitat, a partir dels seus cinc anys d’experiència laboral en escoles amb més del 50% d’alumnat d’origen estranger. El professorat identifica també quines són les principals situacions conflictives que tenen lloc en les seves sessions i justifica els motius que les originen. Les tècniques per obtenir els resultats han estat l’entrevista semiestructurada i l’observació participant. Per analitzar les dades s’han analitzat els continguts. Després de categoritzar els diferents conflictes identificats a l’aula, el discurs del professorat desmitifica la tradicional imatge conflictiva que s’associa a l’escola multicultural, de la mateixa manera que culpa les característiques de l’entorn social i els problemes socioeconòmics de les famílies com els principals causants d’aquests, més enllà del factor cultural de l’alumnat.”

Flores, G., Prat, M., & Soler, S. (2019). El profesorado de educación física y su visión sobre los conflictos en una escuela multicultural. EDUCAR, 55(1), 183-200. Doi: https://doi.org/10.5565/rev/educar.975

Publicació sobre Esport, Territori i Sostenibilitat

gener 14, 2019 Deixa un comentari

L’article Determinación de responsabilidad y percepción del riesgo en actividades deportivas de río en España, signat per Míriam Rocher, Víctor Labrador i Eduard Inglés, ha estat publicat al darrer número de la revista Acciones e Investigaciones Sociales.

“En los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la práctica deportiva en la naturaleza. El medio natural ha pasado de ser un espacio restringido a grandes especialistas, con un gran respeto y conocimiento sobre sus peligros y condiciones imprevisibles, para convertirse en una instalación deportiva sin límites espaciales, abierta a cualquier persona que quiera iniciarse en la práctica deportiva de cualquier modalidad. Este crecimiento ha generado un incremento en el número de accidentes en el sector y, en consecuencia, del de denuncias en relación a la responsabilidad civil acarreada. Los objetivos principales de este estudio han sido: 1) establecer cuáles son los criterios utilizados en sentencias de accidentes reales producidos durante la práctica de actividades deportivas desarrolladas en ríos para la valoración y la determinación de la responsabilidad; y 2) determinar la percepción de los técnicos responsables sobre el riesgo en este tipo de actividades. Los métodos utilizados para la recopilación de datos han sido la entrevista cualitativa, realizada a un total de 12 técnicos responsables de actividades deportivas en río, y el análisis de contenido de 26 sentencias de accidentes acontecidos en ríos de toda España en la práctica de este tipo
de actividades. El trabajo ha permitido, por un lado, definir tres perfiles diferenciados de técnicos en relación a la percepción del riesgo, atendiendo a su experiencia y formación; y, por el otro, establecer las tendencias utilizadas en la determinación de la responsabilidad de la jurisprudencia nacional en accidentes acaecidos en actividades deportivas de río. Además, este análisis ha permitido intuir la relación entre los perfiles definidos y la determinación de responsabilidad.”

Rocher, M., Labrador, V., & Inglés, E. (2019). Determinación de responsabilidad y percepción del riesgo en actividades deportivas de río en España. Acciones e Investigaciones Sociales, 39, 181-199. DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.2019393237

Publicació sobre Gènere en l’Educació Física i Esport

gener 10, 2019 Deixa un comentari

L’article Masculinización en estudios de las ciencias de la actividad física y el deporte, signat per Pedrona Serra, Susanna Soler, Anna Vilanova i Ingrid Hinojosa, ha estat publicat al darrer número de la revista Apunts. Educació Física i Esports.

“Las diferencias educativas entre hombres y mujeres tienen un claro reflejo en la elección de los estudios universitarios. Por otra parte, el campo de la educación física, la actividad física y el deporte es un espacio de socialización de género de amplio alcance. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la presencia de mujeres durante los últimos 25 años en los estudios de la familia de la actividad física, la educación física y el deporte impartidos en Cataluña. Los resultados muestran el progresivo descenso de la presencia femenina en los diferentes estudios relacionados con la educación física, la actividad física y el deporte. Se constata, pues, un proceso de masculinización de esta área de conocimiento. Esta tendencia a la disminución de mujeres en estas áreas contrasta con el aumento de su porcentaje en la práctica del deporte. Esta paradoja pone en evidencia la necesidad de un cambio en dichos estudios, de modo que incorporen la forma de ver y vivir la actividad física, educación física, y el deporte de las chicas.”

Serra, P., Soler, S., Vilanova, A., & Hinojosa-Alcalde, I. (2019). Masculinización en estudios de las ciencias de la actividad física y el deporte. Apunts. Educació Física i Esports, 135(1), 9-25. DOI: http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.01

Publicació sobre Esport, Territori i Sostenibilitat

gener 10, 2019 Deixa un comentari

L’article El perfil de los corredores y su propensión al accidente deportivo, signat per Joan Babí, Eduard Inglés, Lluis Cumellas, Estela Farías, Jordi Seguí i Víctor Labrador, ha estat publicat al darrer número de la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

“Se evalúa las relaciones entre el perfil sociodemográfico, la accidentabilidad y la propensión al accidente de los participantes en tres eventos deportivos: Zurich Marató de BarcelonaCros de Muntanya Can Caralleu, y Marató Borredà-Xtrail. Una adaptación del cuestionario de propensión al accidente deportivo (PAD-22) de Latorre y Pantoja (2013) fue administrado a un total de 237 corredores. Los principales resultados muestran que: los corredores tienden a ser mayoritariamente varones, de entre 30 y 46 años, asalariados, con estudios postobligatorios, con experiencia previa en eventos de larga distancia, entrenan una media de 4 veces y un total de 7 horas a la semana; y los corredores de la maratón por asfalto tienen una sobreestimación de la Competencia Percibida y grados de Competitividad mayores a los corredores por montaña.”

Babí, J.; Inglés, E.; Cumellas, L.; Farías, E.I.; Seguí, J. & Labrador, V. (2018). El perfil de los corredores y su propensión al accidente deportivo. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 18(72), 737-752. Doi: 10.15366/rimcafd2018.72.009

 

Publicació sobre Educació Física

Novembre 6, 2018 Deixa un comentari

L’article TPACKPEC: Diseño de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física, signat per Meritxell Monguillot, Montse Guitert i Carles González, ha estat publicat al darrer número de Movimento.

“El presente estudio tiene como objetivo identificar cuáles son los elementos clave para diseñar situaciones de aprendizaje mediadas por las TIC en Educación Física a través de la colaboración docente. Para ello, se ha seguido el modelo de investigación basada en diseño (IBD) en la que han participado tres docentes y cuatro centros educativos. Las iteracciones entre profesores e investigadores ha resultado en una evolución continua de los elementos clave, llevando a una tipología de conocimiento con cuatro categorías: el modelo TPACKPEC. Este modelo es una evolución del TPACK (Koehler; Mishra, 2009) ya que no solo integra tecnología, pedagogía y currículo en las aulas, sino que también introduce las competencias emocionales como elementos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.”

Monguillot, M., Guitert, M., & González, C. (2018). TPACKPEC: Diseño de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física. Movimento, 24(3), 749-764. Doi: 10.22456/1982-8918.76681