Arxius

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dos articles publicats a la revista RETOS: Nuevas tendencias en educación física y deporte.

Octubre 28, 2019 Deixa un comentari

Joana Sans i Eduard Inglés han publicat l’article “Análisis comparativo de la legislación en materia de las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en la especialidad de deportes de invierno en España” i Teresa LLeixa Arribas, Susanna Soler Prat i Pedrona Serra Payeras han publicat l’article titulat “Perspectiva de género en la formación de maestras y maestros de Educación Física”, al número 37 de la revista RETOS: Nuevas tendendias en educación física y deporte.  

Podeu veure els articles publicats aquí.

Nou llibre “Barcelona 92: A Legacy Case Study” de Francesc Solanellas i Andreu Camps

Octubre 25, 2019 Deixa un comentari

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 0fbf999c-cc7f-4aa0-b658-bb477ad37ab4.jpg

Francesc Solanellas, Alain Ferrand i Andreu Camps han publicat recentment el llibre titulat “Barcelona 92: A Legacy Case Study”. Aquest llibre examina els efectes de l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. Està dividit en cinc capítols, en què els autors discuteixen qüestions relatives a la definició del llegat, presentant també nous models de gestió, mitjançant l’anàlisi en profunditat de les dimensions esportives, econòmiques i socials. Aquest llibre ofereix els estudis i investigacions més significatius sobre els 92 Jocs Olímpics fins avui.

Podeu saber més sobre aquest últim llibre fent clic aquí.

Simposi “L’esport a l’espai públic del segle XXI. Oportunitats i limitacions”

Octubre 21, 2019 Deixa un comentari

Sota el tema “L’esport a l’espai públic del segle XXI. Oportunitats i limitacions”, aquest esdeveniment convoca a investigadors i investigadores interessades per les transformacions urbanes, socials i culturals produïdes i manifestades per l’esport en els espais públics, a Espanya o altres països, en els últims vint anys.

El congrés es desenvoluparà els dies 30 de gener i 1 de febrer de 2020. Es poden presentar propostes fins al dia 1 de desembre de 2019

Podeu consultar el programa i la informació sobre aquest congrés al següent enllaç.

Nou article de Pedrona Serra, Susanna Soler i Anna Vilanova

Setembre 25, 2019 Deixa un comentari

Pedrona Serra, Susanna Soler i Anna Vilanova han publicat recentment un nou article. L’article titulat “Gendered Career Choices: Paths Toward Studying a Degree in Physical Activity and Sport Science” té com a paraules clau “career choice, social support, gender differences, young people, physical education, interest” i ha estat publicat a la revista Frontiers in Psychology.

L’article examina els factors que afecten l’interès dels  i les adolescents espanyols per obtenir el títol en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE).

La referència bibliogràfica és la següent:

Serra, P., Soler, S., Camacho-Miñano, M. J., Rey-Cao, A. I., & Vilanova, A. (2019). Gendered Career Choices: Paths towards Studying a Degree in Physical Activity and Sport Science. Frontiers in Psychology10, 1986. Doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01986

Podeu saber més sobre l’article fent clic aquí.

Conveni entre l’INEFC i el Club Tennis Lleida

Setembre 23, 2019 Deixa un comentari

L’INEFC va signar un conveni un conveni de col·laboració amb El Club Tennis Lleida segons el qual l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya elaborarà, a través del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE) un pla estratègic per al club, una iniciativa pionera dins l’esport lleidatà.

El Pla Estratègic serà elaborat des del GISEAFE i estarà encapçalat pel professor Vicente Javaloyes, que treballarà de manera coordinada amb el gerent del club, Ángel Aguas. S’estima un temps d’elaboració del pla estratègic de sis mesos finalitzant cap al gener vinent, que és quan es preveu que es presentin els resultats i les conclusions, i la previsió és que el Pla executi entre el anys 2020 i 2025.

Estada de recerca postdoctoral del Dr. Marco Aurélio Avila

Agost 30, 2019 Deixa un comentari

El Dr. Marco Aurélio Avila,  professor de la Universidad Estadual de Santa Cruz, Bahia, Brasil, ha realitzat una estada post-doctoral a l’INEFC de Barcelona. L’àmbit de coneixement del professor són les polítiques públiques de l’esport i el lleure. Durant aquest període ha treballat en el pla de treball “polítiques públiques de l’esport i el lleure a Barcelona: anàlisi i contribucions per als municipis brasilers”. Ha treballat dins el grup GISEAFE amb el Dr. Francesc Solanellas. L’estada en el centre ha permès treballar en estudis comuns i en el desplegament de nous projectes.

En record del professor Eric Dunning

febrer 12, 2019 Deixa un comentari

El 10 de febrer de 2019 en ha deixat el professor Eric Dunning. Havia nascut a Anglaterra el 27 de desembre de 1936. Va desenvolupar la major part de la seva carrera acadèmica a la University of Leicester on va ser catedràtic i darrerament professor emèrit.

Deixeble del conegut Norbert Elias va contribuir a la comprensió de l’esport modern des de l’òptica de la sociologia figurativa. Les seves publicacions són nombroses però volem destacar el llibre que va escriure conjuntament amb Norbert Elias que en anglès duia per títol Quest for excitement. Sport and leisure in the civilizing process (Oxford, Blackwell 1986). La traducció castellana es va titular Deporte y ocio en el proceso de la civilización (México, Fondo de Cultura Económica, 1991) Aquesta obra ha tingut una gran influència en la sociologia de l’esport al nostre país i moltes tesis doctorals i articles s’han inspirat de la seva perspectiva teòrica.

Eric Dunning fou un dels fundadors l’any 1966 del ICSS (International Committee for the Sociology of Sport) que l’any 1995 va canviar de nom per l’actual ISSA (International Sociology of Sport Association).

La seva relació amb l’INEF de Catalunya s’inicia l’any 1991 quan va ser convidat per fer unes conferències a l’Escola Catalana de l’Esport, en aquell moment dirigida per Francesc Ricart i Pidelaserra. En aquella trobada, juntament amb Paco Lagardera i Núria Puig, van iniciar les gestions per realitzar uns cursos intensius Erasmus cada any juntament amb altres col·legues d’universitats europees a més dels de Leicester (Eric Dunning i Ivan Waddington) i de l’INEF de Catalunya:  Jean Camy de Lyon (França), Klaus Heinemann i Knut Dietrich d’Hamburg (Alemanya), Nicola Porro de Cassino (Itàlia) i Rui Gomes de Coimbra (Portugal). Durant prop de vint anys, el grup es va reunir donant la oportunitat a estudiants i professorat jove a iniciar-se en el món de la recerca i el treball internacional. Els debats apassionats i profundament rigorosos entre Eric Dunning i Klaus Heinemann han quedat en la memòria de qui els va poder presenciar.

Però, per sobre de tot, el que mai oblidarem d’Eric Dunning era el seu amor per la vida i les ganes de gaudir-la a tota hora. Si els debats acadèmics eren atractius, les tardes després de la feina,  al voltant de la taula d’un pub anglès (on convidava en senyal de benvinguda l’alumnat arribat a la University of Leicester) o veient el mar en una terrassa mediterrània, encara ho eren més. En la seva companyia es podia riure sense problemes i mai va fer sentir inferior a ningú malgrat el seu immens saber. I, això sí, a l’endemà era el primer en arribar a la sala de conferències, la classe o el lloc de les reunions.

Eric, et trobarem a faltar però el teu llegat ja serà per sempre amb nosaltres.

 


 

In memory of Professor Eric Dunning

On February 10th, 2019 Professor Eric Dunning passed away. He was born in England on December 27th, 1936. He developed most of his academic career at the University of Leicester, where he was Professor, and recently Emeritus Professor.

Disciple of well-known Norbert Elias, he contributed to the understanding of modern sport from the figurational sociology. His publications list is large, but we would like to emphasize the book he wrote along with Norbert Elias, which was titled Quest for excitement. Sport and leisure in the civilizing process (Oxford, Blackwell 1986). This work has had a great influence in the field of sociology of sport in our country, and many doctoral theses and scientific papers have been inspired by its theoretical perspective.

Eric Dunning was one of the founders of the ICSS (International Committee for the Sociology of Sport) in 1966, which changed its name to the current ISSA (International Sociology of Sport Association) in 1995.

His relationship with the INEF of Catalonia began in 1991 when he was invited to give lectures at the Escola Catalana de l’Esport, which at that time was directed by Francesc Ricart i Pidelaserra. In that meeting, accompanied by Paco Lagardera and Núria Puig, they began the efforts to carry out intensive Erasmus courses every year, along with other colleagues from European universities that joined those from Leicester (Eric Dunning and Ivan Waddington) and from the INEF of Catalonia: Jean Camy from Lyon (France), Klaus Heinemann and Knut Dietrich from Hamburg (Germany), Nicola Porro from Cassino (Italy) and Rui Gomes from Coimbra (Portugal). The group met for nearly twenty years, giving young students and professors a chance to get started in the world of research and international work. The passionate and deeply rigorous debates between Eric Dunning and Klaus Heinemann have remained in the memory of those who could presence them.

However, above all, what we will never forget about Eric Dunning is his love for life and the desire to enjoy it at all times. If the formal academic debates were attractive, they were even more those discussed in the afternoon after work, around the table of an English pub (where he invited the new students of the University of Leicester as a welcome gesture) or watching the sea in a Mediterranean terrace. In his company, one could laugh without problems and he never made anyone feel inferior despite his immense knowledge. Of course, the following day he was the first to arrive at the conference room, the classroom or the meeting place.

Eric, we will miss you but your legacy will be forever with us.

Guia de bones pràctiques de gènere en estudis de la família de les CAFE

Juliol 5, 2018 Deixa un comentari

[CAT] La promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes i la ruptura dels estereotips de gènere en l’activitat física, l’educació física i l’esport són encara alguns dels grans reptes de la nostra societat en ple segle XXI.

La universitat, així com tots els centres de formació vinculats a l’activitat física, l’educació física i l’esport, tenen un paper clau com a agents de canvi i de transformació dels models i de les relacions de gènere a partir de les seves funcions de formació de professionals, d’investigació i de transferència de coneixement.

Aquesta guia es dirigeix a totes aquelles institucions educatives i esportives, de tots els nivells de formació (primària, secundària, professional o universitària), que pretenen incorporar i desenvolupar la perspectiva de gènere a les seves agendes i intervencions. Amb aquest propòsit, es proporciona informació sobre els aspectes clau que tant els equips directius com el professorat han de tenir en compte a l’hora de planificar i implementar els seus programes de formació, la seva actuació quotidiana i la seva forma de comunicació.

Descarrega la Guia


[ESP] La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la ruptura de los estereotipos de género en la actividad física, la educación física y el deporte es aún uno de los grandes retos de nuestra sociedad en pleno siglo XXI.

La universidad, así como todos los centros de formación vinculados a la actividad física, la educación física y el deporte, tienen un papel clave como agentes de cambio y transformación de los modelos y de las relaciones de género a partir de sus funciones de formación de profesionales, investigación y transferencia de conocimiento.

Esta guía se dirige a todas aquellas instituciones educativas y deportivas, de todos los niveles de formación (primaria, secundaria, profesional, o universitaria), que pretenden incorporar y desarrollar la perspectiva de género en sus agendas e intervenciones. Para ello, se proporciona información sobre los aspectos clave que los equipos directivos así como el profesorado deben tener en cuenta a la hora de planificar e implementar sus programas de formación, su actuación cotidiana y su forma de comunicación.

Descarga la guía

Publicació a Retos

Abril 4, 2018 Deixa un comentari

Francesc Solanellas ha publicat un nou article a la revista Retos. L’estudi contrasta semblances i diferències entre quatre esports en quant als seus elements de patrocini esportiu, com ara la quantitat de patrocinadors, la seva visibilitat, o la presència web.

Solanellas, F.; & Borrisser, J. (2018). Estudio comparativo del patrocinio de equipos profesionales en España. El caso del futbol, baloncesto, balonmano y hockey. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación, 34, 205-211.

Podeu consultar l’article aquí.

PhD Course – Exercise, Health and Social Science

Març 14, 2018 Deixa un comentari

La Universitat de Copenhagen (Dinamarca) acollirà, entre els propers dies 21 i 24 d’agost, un curs per a estudiants de doctorat sobre exercici, salut i ciències socials. L’objectiu és proporcionar als i les participants coneixements sobre la recerca social aplicada a l’esport, l’exercici i la salut. El curs comptarà amb una sèrie de tallers sobre com preparar articles científics per a la seva publicació, i què busquen els editors i editores en el procés d’enviament, així com amb un fòrum de joves investigadors. Aquest curs afavorirà la comunicació i la creació de xarxes de cooperació entre estudiantat i persones expertes que hi participin.

Podeu consultar tota la informació i inscriure-us aquí. El termini d’inscripcions finalitza el 22 de maig!